+976 - 70273346,    70273705
Төлөвлөгөө гүйцэтгэл
Нэр Хавсралт
1 ЭМГ 2018 3-р улиралын санхүүгийн тайлан
2 ЭМГ 2018 2-р улиралын санхүүгийн тайлан
3 ЭМГ 2018 1-р улиралын санхүүгийн тайлан
4 ЭМГ-ын 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан татах
5 Эрүүл мэндийн газрын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагийн 2017 оны 2 сарын мэдээ татах
6 Эрүүл мэндийн газрын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагийн 2017 оны 1 сарын мэдээ татах
7 Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ татах
8 2017 оны авлага өглөгийн мэдээ татах
9 Эрүүл мэндийн газар нэмэлт дансны гүйцэтгэлийн 2017 оны 3сарын мэдээ татах