+976 - 70273346,    70273705
Төлөвлөгөө гүйцэтгэл
Нэр Хавсралт
1 Эрүүл мэндийн газрын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагийн 2017 оны 2 сарын мэдээ татах
2 Эрүүл мэндийн газрын Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагийн 2017 оны 1 сарын мэдээ татах
3 Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ татах
4 2017 оны авлага өглөгийн мэдээ татах
5 Эрүүл мэндийн газар нэмэлт дансны гүйцэтгэлийн 2017 оны 3сарын мэдээ татах