+976 - 70273346,    70273705
Засаг даргын захирамж
Нэр Хавсралт
1 ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД- ТАНЫ ГАРТ татах
2 Эрүүл мэндийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах удирдамж татах
3 "Элэг бүтэн Төв аймагчууд" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах ажлын хэсэг, ажиллах удирдамж татах
4 Ажилтай орлоготой иргэний урианы жил"-ийн тэргүүний сум байгууллага шалгаруулах болзол хангах тухай татах
5 "Нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр"-ийг эрчимжүүлэх тухай татах