+976 - 70273346,    70273705
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
Нэр Хавсралт
1 Зөвшөөрлийн тухай татах
2 Журам шинчэлэн батлах тухай А/100 татах
3 Журам шинчэлэн батлах, тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/383 татах
4 Эрүүл мэндийн тухай татах