+976 - 70273346,    70273705
Статистик мэдээ
Нэр Хавсралт
1 2024 оны 2 сарын статистик мэдээлэл татах
2 2024 оны 1 сарын статистик мэдээлэл татах
3 2023 оны 12 сарын статистик мэдээлэл татах
4 2023 оны 11 сарын статистик мэдээлэл татах
5 2023 оны 10 сарын статистик мэдээлэл татах
6 2023 оны 9 сарын статистик мэдээлэл татах
7 2023 оны 8 сарын статистик мэдээлэл татах
8 2023 оны 7 сарын статистик мэдээлэл татах
9 2023 оны 6 сарын статистик мэдээлэл татах
10 2023 оны 5 сарын статистик мэдээлэл татах
11 2023 оны 4 сарын статистик мэдээлэл татах
12 2023 оны 3 сарын статистик мэдээлэл татах
13 2023 оны 2 сарын статистик мэдээлэл татах
14 2023 оны 1 сарын статистик мэдээлэл татах
15 2022 оны 12 сарын статистик мэдээлэл татах
16 2022 оны 11 сарын статистик мэдээлэл татах
17 2022 оны 10 сарын статистик мэдээлэл татах
18 2022 оны 8 сарын статистик мэдээлэл татах
19 2022 оны 7 сарын статистик мэдээлэл татах
20 2022 оны 6 сарын статистик мэдээлэл татах
21 2022 оны 5 сарын статистик мэдээлэл татах
22 2022 оны 4 сарын статистик мэдээлэл татах
23 2022 оны 3 сарын статистик мэдээлэл татах
24 2022 оны 2 сарын статистик мэдээлэл татах
25 2022 оны 1 сарын статистик мэдээлэл татах
26 2021 оны 10 сарын статистик мэдээлэл татах
27 2021 оны 9 сарын статистик мэдээлэл татах
28 2021 оны 8 сарын статистик мэдээлэл татах
29 2021 оны 7 сарын статистик мэдээлэл татах
30 2021 оны 6 сарын статистик мэдээлэл татах
31 2021 оны 5 сарын статистик мэдээлэл татах
32 2021 оны 4 сарын статистик мэдээлэл татах
33 2021 оны 3 сарын статистик мэдээлэл татах
34 2021 оны 2 сарын статистик мэдээлэл татах
35 2020 оны 12 сарын статистик мэдээлэл татах
36 2020 оны 11 сарын статистик мэдээлэл татах
37 2020 оны 10 сарын статистик мэдээлэл татах
38 2020 оны 8 сарын статистик мэдээлэл татах
39 2020 оны 7 сарын статистик мэдээлэл татах
40 2020 оны 6 сарын статистик мэдээлэл татах
41 2020 оны 5 сарын статистик мэдээлэл татах
42 2020 оны 4 сарын статистик мэдээлэл татах
43 2020 оны 3 сарын статистик мэдээлэл татах
44 2020 оны 2 сарын статистик мэдээлэл татах
45 2020 оны 9 сарын статистик мэдээлэл татах
46 2020 оны 1 сарын статистик мэдээлэл татах