+976 - 70273346,    70273705
Сайдын тушаал
Нэр Хавсралт
1 Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/343 татах
2 Халдварт өвчний тохиолдлыг тандах журам батлах тухай А/527 татах
3 Түр заавар шинэчлэн батлах тухай /КОВИД-19/ А/36 татах
4 Заавар батлах тухай /Зооноз/ А/161
5 Заавар батлах тухай /Тарваган тахал/ А/160
6 Журам, заавар батлах тухай /БЗДХ/ А/133 татах
7 Элэг бүтэн Монгол арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай А/577 татах
8 Халдварт өвчинтөй тэмцэх сэргийлэх төлөвлөгөө батлах тухай (2022-2025) А/528 татах
9 Журам батлах тухай /Томуу/ А/373 татах
10 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг тандах заавар батлах тухай А/539 татах
11 Олон эмэнд тэсвэржсэн зарим бичил биетний тандалт, халдвараас сэргийлэх, хянах заавар батлах тухай А/538 татах
12 Заавар батлах тухай /ХСХ/ А/537 татах
13 Дүрэм жагсаалт батлах тухай /ХСХ чиг үүрэг/ А/536 татах
14 Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах заавар батлах тухай А/505 татах
15 Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/135 татах
16 Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/15 татах
17 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/480 татах
18 2021.11.18-ны өдрийн ЭМС А707 МИ олгох татах
19 Магадлан олгох тухай_2021. 06.30_A421 Хайрын билэг татах
20 Журам шинэчлэн батлах тухай А/400 татах
21 MИ олгох тухай сумдыг 1 жил олгох тушаал татах
22 Баянжаргалан сумын магадлан итгэмжлэл олгох тухай татах
23 Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур батлах тухай А/554 татах
24 Эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжих "10 алхам"-ыг хэрэгжүүлэх заавар /2019 оны A290/ татах
25 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл ажлын байр шалгаруулах журам татах