+976 - 70273346,    70273705
Төлөвлөгөө гүйцэтгэл
Нэр Хавсралт
1 Эрүүл мэндийн газрын 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан татах
2 Эрүүл мэндийн газрын 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
3 Эрүүл мэндийн газрын 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан татах
4 2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан татах
5 2021 оны ЭМГ Санхүүгийн тайлан татах
6 2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан татах
7 төсөвт байгууллагын 2020 оны жилийн эцсийн тайлан татах
8 Төсвийн гүйцэтгэл 2020 татах