+976 - 70273346,    70273705
Тендерийн баримт бичгийн ил тод байдал