+976 - 70273346,    70273705
Аудит
Нэр Хавсралт
1 Эрүүл мэндийн газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит татах
2 Аудитын тайлан 2021 ЭМГ татах
3 Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит татах
4 2020 оны санхүүгийн аудитын тайлан
5 2019 оны ЭМГ Санхүүгийн тайланд хийсэн аудит татах
6 2017 оны жилийн эцсийн тайлангийн аудитын дүгнэлт татах
7 Аудит татах