+976 - 70273346,    70273705
Мэргэшлийн зэрэг
Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах нийтлэг шаардлага
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах тусгай шаардлага
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Мэргэшлийн зэрэгтэй холбоотой тушаал журам
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Мэргэшлийн зэрэг горилогчийн бүрдүүлэх материал
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...
Эмнэлгийн мэргэжилтний ур чадвар, мэргэшлийн зэрэг олгох
...

2020-03-01 16:42:53

Дэлгэрэнгүй ...