+976 - 70273346,    70273705
ЭМГ-ын даргын тушаал
Нэр Хавсралт
1 эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай А/18 татах
2 Тусгай зөвшөөрлийн комисс байгуулах тухай татах
3 Мэргэжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл татах
4 Төслийн багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай А/13 татах
5 Хөтөлбөр, стратегийн жагсаалт A/04 татах
6 "Эрүүл мэнд-Ээлтэй орчин" аян зохион байгуулах тухай а/61 тоот татах
7 Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил болгох тухай а/52 тоот тушаал татах