+976 - 70273346,    70273705
Үйл ажиллагаатай холбоотой ил тод байдал
Нэр Хавсралт
1 9-дүгээр-хавсралт-Үнэлэх-аргачлал татах
2 шинэ ажилтанг сургах дадлагаажуулах журам татах
3 Удирдлагын төлөвлөлт, дүн шинжилгээний журам татах
4 Дотоод журам татах
5 Ажилтан сонгон шалгаруулах журам татах
6 Эрүүл мэндийн газрын зарим албан хаагчдын ажил дүгнэх журам татах
7 Нийгмийн салбарын боловсон хүчний бодлого татах