+976 - 70273346,    70273705
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
2024 оны хагас жилийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
...

2024-06-13 15:14:13

Дэлгэрэнгүй ...
2023 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн мэдээ
...

2023-11-30 14:15:48

Дэлгэрэнгүй ...
2023 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн мэдээ
...

2023-06-29 08:46:29

Дэлгэрэнгүй ...
2023_оны_1_дүгээр_улирлын_өргөдөл_гомдлын_шийдвэрлэлтийн_мэдээ
...

2023-03-29 01:00:57

Дэлгэрэнгүй ...
2022 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
...

2023-01-02 07:11:09

Дэлгэрэнгүй ...
Өргөдөл гомдол 3-р улирал
...

2022-09-16 01:52:03

Дэлгэрэнгүй ...
2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
...

2022-06-23 01:47:15

Дэлгэрэнгүй ...
ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МЭДЭЭНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
...

2022-03-29 13:12:33

Дэлгэрэнгүй ...
2021 онд иргэдээс 3 дугаар улиралын байдлаар гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
...

2021-11-22 01:36:16

Дэлгэрэнгүй ...
2021 оны эхний хагас жилийн Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
...

2021-06-29 02:12:22

Дэлгэрэнгүй ...