+976 - 70273346,    70273705
Сайдын тушаал
Нэр Хавсралт
1 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/480 татах
2 2021.11.18-ны өдрийн ЭМС А707 МИ олгох татах
3 Магадлан олгох тухай_2021. 06.30_A421 Хайрын билэг татах
4 Журам шинэчлэн батлах тухай А/400 татах
5 MИ олгох тухай сумдыг 1 жил олгох тушаал татах
6 Баянжаргалан сумын магадлан итгэмжлэл олгох тухай татах
7 Эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжих "10 алхам"-ыг хэрэгжүүлэх заавар /2019 оны A290/ татах