+976 - 70273346,    70273705
Төсөв
Нэр Хавсралт
1 Өрх, СЭМТ-ийн 10 сарын санхүүжилт татах
2 Салбарын 2018 оны 10 сард шинэчлэгдсэн төсвийн хуваарь татах
3 Эрүүл мэндийн газрын төсвийн шинэчилсэн хуваарь татах
4 Эрүүл мэндийн салбарын төсвийн 2018 оны 9 дүгээр сарын шинэчилсэн хуваарь татах
5 Салбарын 2018 оны төсвийн шинэчилсэн хуваарь татах
6 ЭМГ-ын 2018 оны батлагдсан төсвийн хуваарь татах
7 Өрх, Сумын ЭМТөвийн 2018 оны төсвийн хуваарь татах
8 Өрх, Сумын ЭМТөвийн 2018 оны 01 сарын төсвийн хуваарь татах
9 Төв аймаг Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсвийн санхүүжилтийн хуваарь татах