+976 - 70273346,    70273705
Төсөв
Нэр Хавсралт
1 ӨрхСЭМТ-ийн шинэчилсэн төсвийн хуваарь татах
2 Байгууллагын сайтад Өрх, СЭМТ-ийн 2019 оны батлагдсан төсөв татах
3 Өрх, СЭМТ-ийн 10 сарын санхүүжилт татах
4 Салбарын 2018 оны 10 сард шинэчлэгдсэн төсвийн хуваарь татах
5 Эрүүл мэндийн газрын төсвийн шинэчилсэн хуваарь татах
6 Эрүүл мэндийн салбарын төсвийн 2018 оны 9 дүгээр сарын шинэчилсэн хуваарь татах
7 Салбарын 2018 оны төсвийн шинэчилсэн хуваарь татах
8 ЭМГ-ын 2018 оны батлагдсан төсвийн хуваарь татах
9 Өрх, Сумын ЭМТөвийн 2018 оны төсвийн хуваарь татах
10 Өрх, Сумын ЭМТөвийн 2018 оны 01 сарын төсвийн хуваарь татах
11 Төв аймаг Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсвийн санхүүжилтийн хуваарь татах