+976 - 70273346,    70273705
Төсөв
Нэр Хавсралт
1 ЭМГ-ын 2018 оны батлагдсан төсвийн хуваарь татах
2 Өрх, Сумын ЭМТөвийн 2018 оны төсвийн хуваарь татах
3 Өрх, Сумын ЭМТөвийн 2018 оны 01 сарын төсвийн хуваарь татах
4 Төв аймаг Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсвийн санхүүжилтийн хуваарь татах