+976 - 70273346,    70273705
Аудит
Нэр Хавсралт
1 2020 оны санхүүгийн аудитын тайлан
2 2019 оны ЭМГ Санхүүгийн тайланд хийсэн аудит татах
3 2017 оны жилийн эцсийн тайлангийн аудитын дүгнэлт татах
4 Аудит татах