+976 - 70273346,    70273705
Аудит
Нэр Хавсралт
1 Аудитын тайлан 2021 ЭМГ татах
2 Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит татах
3 2020 оны санхүүгийн аудитын тайлан
4 2019 оны ЭМГ Санхүүгийн тайланд хийсэн аудит татах
5 2017 оны жилийн эцсийн тайлангийн аудитын дүгнэлт татах
6 Аудит татах