+976 - 70273346,    70273705
Үйл ажиллагаатай холбоотой ил тод байдал
Нийгмийн салбарын боловсон хүчний бодлогын 2019 оны төлөвлөгөө
...

2019-03-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын зарим албан хаагчдын ажил дүгнэх журам
...

2018-03-26 14:44:47

Дэлгэрэнгүй ...
2018-2019 оны эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлт эхэллээ.
...

2018-03-09 14:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Нийгмийн салбарын боловсон хүчний бодлого
...

2018-01-10 12:48:57

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл мөнгөн урамшил олгох журам - 150
...

2017-12-28 12:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам -134
...

2017-12-28 10:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2017 оны 66 дугаар тогтоол
...

2017-12-28 10:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
МУЗГ-ын 2017 оны 01 албан даалгавар
...

2017-11-26 10:00:00

Дэлгэрэнгүй ...