+976 - 70273346,    70273705
Мэргэшлийн зэрэг
Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах нийтлэг шаардлага
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах тусгай шаардлага
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Мэргэшлийн зэрэгтэй холбоотой тушаал журам
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Мэргэшлийн зэрэг горилогчийн бүрдүүлэх материал
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эмнэлгийн мэргэжилтний ур чадвар, мэргэшлийн зэрэг олгох
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...