+976 - 70273346,    70273705
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
Нэр Хавсралт
1 Төв аймгийн засаг даргын захирамж Тусгай зөвшөөрлийн комисс батлах тухай татах
2 Эрүүл мэндийн сайдын эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын ажиллах журам татах
3 Эрүүл мэндийн сайдын Тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл батлах тухай татах
4 “Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ажлын алба” байгуулах тухай татах