+976 - 70273346,    70273705
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
Нэр Хавсралт
1 эрүүл мэндийн сайдын тушаал Журам шинэчлэн батлах тухай А/400 татах
2 Төв аймгийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын шийдвэр татах
3 тусгай зөвшөөрөл аж ахуйн нэгжийн тухай хууль татах
4 Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага 145 татах
5 Тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл батлах тухай А/421 татах
6 Төв аймгийн засаг даргын захирамж Тусгай зөвшөөрлийн комисс батлах тухай татах
7 Эрүүл мэндийн сайдын эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын ажиллах журам татах
8 Эрүүл мэндийн сайдын Тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл батлах тухай татах
9 “Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ажлын алба” байгуулах тухай татах
10 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох