+976 - 70273346,    70273705
ОРОН НУТГИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭМНЭЛЭГ,СУВИЛЛУУДЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Компани нэр

эмнэлгийн нэр

Аймаг

Сум

Байгууллагын албан ёсны нэр

Хүчинтэй хугацаа

Үйл ажиллагааны чиглэл

 

Төрийн байгууллага

1

Төв аймгийн ЭМГ

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

Төв

Зуунмод

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

2

Төв аймгийн ЭМГ

Алтанбулаг СЭМТ

Төв

Алтанбулаг

Төв аймгийн Алтанбулаг сумын ЭМТөв

     2021.12.17

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

3

Төв аймгийн ЭМГ

Аргалант СЭМТ

Төв

Аргалант

Төв аймгийн Аргалант сумын ЭМТөв

    2021.12.17

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

4

Төв аймгийн ЭМГ

Архуст СЭМТ

Төв

Архуст

Төв аймгийн Архуст сумын ЭМТөв

    2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

5

Төв аймгийн ЭМГ

Батсүмбэр СЭМТ

Төв

Батсүмбэр

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ЭМТөв

     2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

6

Төв аймгийн ЭМГ

Баян СЭМТ

Төв

Баян

Төв аймгийн Баян сумын ЭМТөв

     2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

7

Төв аймгийн ЭМГ

Баяндэлгэр СЭМТ

Төв

Баяндэлгэр

Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

8

Төв аймгийн ЭМГ

Баянжаргалан СЭМТ

Төв

Баянжаргалан

Төв аймгийн Баянжаргалан сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

9

Төв аймгийн ЭМГ

Баян-өнжүүл СЭМТ

Төв

Баян

Төв аймгийн Баян -Өнжүүл сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

10

Төв аймгийн ЭМГ

Баянхангай СЭМТ

Төв

Баянхангай

Төв аймгийн Баянхангай сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

11

Төв аймгийн ЭМГ

Баянцагаан СЭМТ

Төв

Баянцагаан

Төв аймгийн Баянцагаан сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

12

Төв аймгийн ЭМГ

Баянцогт СЭМТ

Төв

Баянцогт

Төв аймгийн Баянцогт сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

13

Төв аймгийн ЭМГ

Баянчандмань СЭМТ

Төв

Баянчандмань

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ЭМТөв

2021.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

14

Төв аймгийн ЭМГ

Борнуур СЭМТ

Төв

Борнуур

Төв аймгийн Борнуур сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

15

Төв аймгийн ЭМГ

Бүрэн СЭМТ

Төв

Бүрэн

Төв аймгийн Бүрэн сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

16

Төв аймгийн ЭМГ

Дэлгэрхаан СЭМТ

Төв

Дэлгэрхаан

Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

17

Төв аймгийн ЭМГ

Жаргалант СЭМт

Төв

Жаргалант

Төв аймгийн Жаргалант сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

18

Төв аймгийн ЭМГ

Заамар СЭМТ

Төв

Заамар

Төв аймгийн Заамар сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

19

Төв аймгийн ЭМГ

Лүн СЭМТ

Төв

Лүн

Төв аймгийн Лүн сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

20

Төв аймгийн ЭМГ

Мөнгөнморьт СЭМТ

Төв

Мөнгөнморьт

Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

21

Төв аймгийн ЭМГ

Өндөрширээт СЭМТ

Төв

Өндөрширээт

Төв аймгийн Өндөрширээт сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

22

Төв аймгийн ЭМГ

Сүмбэр СЭМТ

Төв

Сүмбэр

Төв аймгийн Сүмбэр сумын ЭМТөв

2023.10.16

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

23

Төв аймгийн ЭМГ

Сэргэлэн СЭМТ

Төв

Сэргэлэн

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

24

Төв аймгийн ЭМГ

Угтаалцайдам СЭМТ

Төв

Угтаалцайдам

Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

25

Төв аймгийн ЭМГ

Цээл СЭМТ

Төв

Цээл

Төв аймгийн Цээл сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

26

Төв аймгийн ЭМГ

Эрдэнэ СЭМТ

Төв

Эрдэнэ

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ЭМТөв

2022.10.16

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

27

Төв аймгийн ЭМГ

Эрдэнэсант СЭМТ

Төв

Эрдэнэсант

Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ЭМТөв

2021.07.01

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

28

Төв аймгийн ЭМГ

Баруун -Зуунмод ӨЭМТ

Төв

Зуунмод

Төв аймгийн Зуунмод сумын ӨЭМТөв

     2021.12.26

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

29

АНЭ-ийн дэргэдэх

Клиник лаборатори

Төв

Зуунмод

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

2022.07.01

лабораторийн үйл ажиллагаа

30

АНЭ-ийн дэргэдэх

Нян судлалын лаборатори

Төв

Зуунмод

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

2022.07.01

лабораторийн үйл ажиллагаа

Цэргийн ангиуд, хорих ангийн эмнэлгүүд

1

Зэвсэгт хүчний 119 анги

Зэвсэгт хүчний 119 ангийн эмнэлэг

Төв

Алтанбулаг

Зэвсэгт хүчний 119 ангийн эмнэлэг

2021.06.19

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

2

Зэвсэгт хүчний 311 анги

Зэвсэгт хүчний 311 ангийн эмнэлэг

Төв

Алтанбулаг

Зэвсэгт хүчний 311 ангийн эмнэлэг

2021.06.19

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

3

Зэвсэгт хүчний 016 анги

Зэвсэгт хүчний 016 ангийн эмнэлэг

Төв

Сэргэлэн

Зэвсэгт хүчний 016 ангийн эмнэлэг

2021.06.19

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

4

ШШГЕГ-ын харъяа 415 дугаар хаалттай хорих  анги

ШШГЕГ-ын харъяа 415 дугаар хаалттай хорих  ангийн эмнэлэг

Төв

Баян

ШШГЕГ-ын харъяа 415 дугаар хаалттай хорих  ангийн эмнэлэг

2022.12.27

эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

Эмийн сан  /Нэгдсэн эмнэлэг, сумын Эрүүл мэндийн төвүүд/

1

Төв аймгийн ЭМГ

АНЭ

Төв

Зуунмод

Төв аймгийн Зуунмод сум

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

2

Төв аймгийн ЭМГ

Алтанбулаг СЭМТөв

Төв

Алтанбулаг

Төв аймгийн Алтанбулаг сумын ЭМТөв

2021.12.17

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

3

Төв аймгийн ЭМГ

Аргалант СЭМТөв

Төв

Аргалант

Төв аймгийн Аргалант сумын ЭМТөв

2022.12.27

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

4

Төв аймгийн ЭМГ

Архуст СЭМТөв

Төв

Архуст

Төв аймгийн Архуст сумын ЭМТөв

2022.07.11

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

5

Төв аймгийн ЭМГ

Батсүмбэр СЭМТөв

Төв

Батсүмбэр

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

6

Төв аймгийн ЭМГ

Баян СЭМТөв

Төв

Баян

Төв аймгийн Баян сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

7

Төв аймгийн ЭМГ

Баяндэлгэр СЭМТөв

Төв

Баяндэлгэр

Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

8

Төв аймгийн ЭМГ

Баянжаргалан СЭМТөв

Төв

Баянжаргалан

Төв аймгийн Баянжаргалан сумын ЭМТөв

2021.12.17

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

9

Төв аймгийн ЭМГ

Баянөнжүүл СЭМТөв

Төв

Баян-Өнжүүл

Төв аймгийн Баян -Өнжүүл сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

10

Төв аймгийн ЭМГ

Баянхангай СЭМТөв

Төв

Баянхангай

Төв аймгийн Баянхангай сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

11

Төв аймгийн ЭМГ

Баянцагаан СЭМТөв

Төв

Баянцагаан

Төв аймгийн Баянцагаан сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

12

Төв аймгийн ЭМГ

Баянцогт СЭМТөв

Төв

Баянцогт

Төв аймгийн Баянцогт сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

13

Төв аймгийн ЭМГ

Баянчандмань СЭМТөв

Төв

Баянчандмань

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ЭМТөв

2021.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

14

Төв аймгийн ЭМГ

Борнуур СЭМТөв

Төв

Борнуур

Төв аймгийн Борнуур сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

15

Төв аймгийн ЭМГ

Бүрэн СЭМТөв

Төв

Бүрэн

Төв аймгийн Бүрэн сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

16

Төв аймгийн ЭМГ

Дэлгэрхаан СЭМТөв

Төв

Дэлгэрхаан

Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

17

Төв аймгийн ЭМГ

Жаргалант СЭМТөв

Төв

Жаргалант

Төв аймгийн Жаргалант сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

18

Төв аймгийн ЭМГ

Заамар СЭМТөв

Төв

Заамар

Төв аймгийн Заамар сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

19

Төв аймгийн ЭМГ

Лүн СЭМТөв

Төв

Лүн

Төв аймгийн Лүн сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

20

Төв аймгийн ЭМГ

Мөнгөнморьт СЭМТөв

Төв

Мөнгөнморьт

Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

21

Төв аймгийн ЭМГ

Өндөрширээт СЭМТөв

Төв

Өндөрширээт

Төв аймгийн Өндөрширээт сумын ЭМТөв

2022.07.14

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

22

Төв аймгийн ЭМГ

Сэргэлэн СЭМТөв

Төв

Сүмбэр

Төв аймгийн Сүмбэр сумын ЭМТөв

2023.10.16

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

23

Төв аймгийн ЭМГ

Сүмбэр СЭМТөв

Төв

Сэргэлэн

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

24

Төв аймгийн ЭМГ

Угтаалцайдам СЭМтөв

Төв

Угтаалцайдам

Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын ЭМТөв

2022.09.12

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

25

Төв аймгийн ЭМГ

Цээл СЭМтөв

Төв

Цээл

Төв аймгийн Цээл сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

26

Төв аймгийн ЭМГ

Эрдэнэ СЭМтөв

Төв

Эрдэнэ

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ЭМТөв

2022.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

27

Төв аймгийн ЭМГ

Эрдэнэсант СЭМтөв

Төв

Эрдэнэсант

Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ЭМТөв

2021.07.01

эмийн сангийн үйл ажиллагаа

Хувийн эмнэлэг

1

"Аксион" ХХК

"Аксион" мэдрэлийн ортой эмнэлэг

Төв

Зуунмод

"Аксион" мэдрэлийн ортой эмнэлэг

    2021.10.22

мэдрэлийн үндсэн  мэргэшлийн тусламж үйлчилгээ

2

"Анализбиосис" ХХК

хүүхдийн оношлогоо, эмчилгээний эмнэлэг

Төв

Эрдэнэсант

"Сант эх булаг"хүүхдийн оношлогоо, эмчилгээний эмнэлэг

    2022.11.22

хүүхдийн үндсэн  мэргэшлийн тусламж үйлчилгээ

3

"БЦБ ахан дүүс" ХХК

"Бадмаараг" хүүхдийн эмнэлэг

Төв

Эрдэнэ

"Бадмаараг" хүүхдийн эмнэлэг

   2023.09.08

хүүхдийн үндсэн  мэргэшлийн тусламж үйлчилгээ

4

Байгаль анар"ХХК

"Байгаль анар"хүүхдийн эмнэлэг

Төв

Зуунмод

"Байгаль анар"хүүхдийн эмнэлэг

2023.05.27

хүүхдийн үндсэн  мэргэшлийн тусламж үйлчилгээ

5

"Буудайн үндэс" ХХК

"Энх төгөл" мэдрэлийн эмнэлэг

Төв

Жаргалант

"Энх төгөл" мэдрэлийн эмнэлэг

2022.02.02

мэдрэлийн үндсэн  мэргэшлийн тусламж үйлчилгээ

6

"Тулга очир бюлдинг" ХХК

"Жаргалан" уламжлалт анагаахын эмнэлэг

Төв

Зуунмод

"Жаргалан" уламжлалт анагаахын эмнэлэг

  2022.07.31

уламжлалт анагаахын  үндсэн  мэргэшлийн тусламж үйлчилгээ

7

"Зүмбэрэл сүмбэр" ХХК

дотрын оношлогоо, эмчилгээний эмнэлэг

Төв

Зуунмод

"Зүмбэрэл сүмбэр" дотрын оношлогоо, эмчилгээний эмнэлэг

    2024.01.17

уламжлалт анагаахын  үндсэн  мэргэшлийн тусламж үйлчилгээ

8

"Зоргол ээж ирээдүй" ХХК

"Нандиухай" хүүхэд, дүрс оношилгооны эмнэлэг

Төв

Зуунмод

"Нандиухай" дүрс оношилгооны эмнэлэг

    2021.07.29

дүрс оношилгооны  үндсэн  мэргэшли

НИЙТЭЛСЭН: 2021-01-28 02:57:34