+976 - 70273346,    70273705
2021 оны эхний хагас жилийн Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ