+976 - 70273346,    70273705
2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Нэр

Нийт

Шийдвэр-лэж хариу өгсөн

Шийдвэрлэлт

Шийд

вэрлэлтийн хувь

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Эрүүл мэндийн газар

31

26

-

-

5

84%

2022 онЫ хагас жилийн БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХЭЛБЭРЭЭР

 

 

Байгууллагын нэр

Өргөдөл,  гомдлын тоо

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахимаар

Утсаар

Амаар

Бусад

Эрүүл мэндийн газар

 

31

26

5

-

-

-

-

Нийт

31

 

2022 онЫ хагас жилийн байдлаар ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, гомДОЛ АГУУЛГААР

 

Эрүүл мэндийн газар

Нийт: 31  өргөдлөөс                            1. Хүсэлт  23 буюу 75%

                                                              2. Гомдол- 8 буюу  25%

1.Ажилд орохыг хүссэн 2   буюу 7%                                                                                       

2. Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн 3 буюу 10%

           3. Цалинтай чөлөө хүссэн 7 буюу 22%

           4.Цалингүй чөлөө хүссэн 1 буюу 3%

           5.Сургалтад хамрагдахыг хүссэн 1 буюу 3%

           6.Урамшуулал хүссэн 2 буюу 7%                                                                                                

7. Тэтгэмж хүссэн  5 буюу 17%

8.Эмийн сан байгуулж өгөхийг хүссэн 1 буюу 3%

9.Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт хүссэн 1 буюу 3%

10.Эрүүл мэндийн байгуулагатай холбоотой гомдол 8 буюу 25 % хувийг тус тус эзэлж байна.


2022 ОНЫ хагас жилийн байдлаар  ИРҮҮЛСЭН ӨРгөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа /ХОНОГООР/

Эрүүл мэндийн газар

Нийт:   31 өргөдлийн шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа   28  хоног

Үүнээс:                         

 1. Хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа – 175/22=  8 хоног

 2. Гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа -   79 /4=   20  хоног

 

НИЙТЭЛСЭН: 2022-06-23 01:47:15