+976 - 70273346,    70273705
СУЛ ОРОН ТООНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.4-д заасны дагуу төрийн захиргааны байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн 3 (ахлах түшмэл), төрийн захиргааны байгууллагын бүтцийн нэгжийн удирдах албан тушаалын 4 (дэс түшмэл), төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын 155 (дэс түшмэл-151, туслах түшмэл-4), төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн 9, нийт 171 сул орон тооны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.
Цахим бүртгэл: 2023 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2023 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл
Шалгалт: 2023 оны 10 дугаар сарын 04, 05-ны өдөр Төв аймгийн ЗДТГ-т зохион байгуулна.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2023-09-25 04:18:51