+976 - 70273346,    70273705
Үйл ажиллагаатай холбоотой ил тод байдал
Нэр Хавсралт
1 шинэ ажилтанг сургах дадлагаажуулах журам татах
2 Удирдлагын төлөвлөлт, дүн шинжилгээний журам татах
3 Дотоод журам татах
4 Ажилтан сонгон шалгаруулах журам татах
5 НИЙГМИЙН САЛБАРЫН БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ БОДЛОГЫГ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ II ДАХ ҮЕ ШАТНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
6 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам
7 Сэлгэн ажиллуулах журам
8 ЭМЯ-ны шагналын журам
9 Засаг дарга шагналын журам
10 Нийгмийн салбарын боловсон хүчний бодлогын 2019 оны төлөвлөгөө
11 Эрүүл мэндийн газрын зарим албан хаагчдын ажил дүгнэх журам татах
12 2018-2019 оны эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлт эхэллээ.
13 Нийгмийн салбарын боловсон хүчний бодлого татах
14 Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл мөнгөн урамшил олгох журам - 150
15 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам -134
16 Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2017 оны 66 дугаар тогтоол
17 МУЗГ-ын 2017 оны 01 албан даалгавар