+976 - 70273346,    70273705
Ажлын байрны сул орон тооны зар
Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул ажлын байрны мэдээлэл
...

2022-04-12 02:07:09

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
...

2021-10-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
...

2021-06-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
...

2020-12-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
...

2020-09-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул ажлын байрны мэдээлэл
...

2019-12-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул ажлын байрны мэдээлэл 2019-06-12
...

2019-06-12 04:08:44

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул ажлын байрны мэдээлэл 2019.04.04
...

2019-04-10 04:48:51

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн эрүүл мэндийн салбарын сул орон тооог нийтэд зарлаж байна.
...

2018-12-04 06:54:21

Дэлгэрэнгүй ...
Төв аймгийн эрүүл мэндийн салбарын сул орон тооог нийтэд зарлаж байна.
...

2018-09-24 09:35:00

Дэлгэрэнгүй ...