+976 - 70273346,    70273705
Сарын мэдээ
Эрүүл мэндийн газрын 12 дугаар сарын мэдээ
...

2020-12-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын 11 дүгээр сарын мэдээ
...

2020-11-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын 9 дүгээр сарын мэдээ
...

2020-09-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын 8 дугаар сарын мэдээ
...

2020-08-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын 7 дугаар сарын мэдээ
...

2020-07-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын 6 дугаар сарын мэдээ
...

2020-06-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын 5 дугаар сарын мэдээ
...

2020-05-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн газрын 4 дүгээр сарын мэдээ
...

2020-04-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ын 3 дугаар сарын мэдээ
...

2020-03-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМГ-ын 2 дугаар сарын мэдээ
...

2020-02-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...